BIO-VERDURA d.o.o

OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE ROBE

 

1. UVODNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve ugovore o prodaji robe iz asortimana trgovačkog društva BIO-VERDURA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ugovori) i njihov su sastavni dio.

Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose u kojima BIO-VERDURA d.o.o. kao prodavatelj prodaje robu i izvršava usluge iz svojeg asortimana, tako da se sve ponude i isporuke robe i usluga izvršavaju isključivo na temelju njih, ukoliko se drukčije ne ugovori izričito i u pisanom obliku.

Predmetni Opći uvjeti poslovanja sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim osobama (u daljem tekstu: Kupci), te se primjena istih ne može isključiti niti ograničiti osim ukoliko BIO-VERDURA d.o.o. na to izrijekom ne pristane pisanim putem.

Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako drukčije nije ugovoreno.

U slučaju da bi se neka odredba ovih Općih uvjeta bila i/ili postala ništavna, primjenjuje se zakonska odredba/odredbe kojom/kojima se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništavnost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih Općih uvjeta, odnosno sklopljenih Ugovora (u daljem tekstu: Ugovor).

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01.10.2015.g. i biti će objavljeni na Internet stranici trgovačkog društva BIO-VERDURA d.o.o. : http://www.bio-verdura.hr/

 

2. ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Ponude BIO-VERDURA d.o.o. nisu obvezujuće, ukoliko izričito nije drugačije naznačeno na ponudi.

Ugovor se smatra sklopljenim u momentu pisane potvrde narudžbe Kupca i/ili nakon što Kupac pisanim putem prihvati ponudu (fax, mail, narudžbenica), ili najkasnije prilikom isporuke robe Kupcu.

Ako potvrda narudžbe od strane BIO-VERDURA d.o.o. odstupa od Kupčeve narudžbe, smatrat će se da je Kupac odobrio odstupanje od narudžbe ukoliko BIO-VERDURA d.o.o. u roku od 10 dana, računajući od dana slanja potvrde narudžbe, ne primi odgovor Kupca drugačijeg sadržaja.

Sklapanjem Ugovora Kupac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta te je suglasan da isti budu primarno mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana. Usmeni dogovori učinjeni mimo Ugovora ili odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja važit će samo uz pisanu potvrdu BIO-VERDURA d.o.o. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između pisane ponude i Općih uvjeta, prednost će imati Opći uvjeti, ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno.

Sklapanje Ugovora uvjetovano je urednom i pravovremenom isporukom robe koja je predmet Ugovora od strane dobavljača društva BIO-VERDURA d.o.o. Ova se odredba primjenjuje isključivo ako zakašnjenje ili propust isporuke nije posljedica neispunjenja ugovorne obveze društva BIO-VERDURA d.o.o. što uključuje, ali nije ograničeno na, okolnosti kada dobavljač društva BIO-VERDURA d.o.o. nije u mogućnosti izvršiti isporuku robe koja treba biti isporučena Kupcu. U tome slučaju Kupca će se bez odlaganja obavijestiti o nemogućnosti isporuke robe te će mu se bez odlaganja nadoknaditi prethodno uplaćena cijena robe.

Potvrda Kupčeve narudžbe je obvezujuća za Kupca. U slučaju sumnje u Kupčevu platežnu sposobnost BIO-VERDURA d.o.o., ima pravo odgoditi isporuku robe Kupcu do potpunog plaćanja kupoprodajne cijene ili dostave odgovarajućeg osiguranja plaćanja ili u suprotnom može raskinuti Ugovor.

 

3. CIJENA I PLAĆANJE

Cijena robe obračunava se prema cjeniku BIO-VERDURA d.o.o. važećem na dan sklapanja Ugovora. Ukoliko bi BIO-VERDURA d.o.o. sa Kupcem ugovorio cijene drugačije od onih objavljenih u važećem cjeniku, iste imaju predstavljati poslovnu tajnu. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje po isteku ugovornog odnosa.

Cijene važe od datuma valjanosti navedenog u cjeniku ili do izdavanja novog cjenika. BIO-VERDURA d.o.o. zadržava pravo da promjeni cijene bez prethodne najave. Obračun će uslijediti sukladno cijenama važećima na dan isporuke osim kod avansnog plaćanja gdje BIO-VERDURA d.o.o. jamči da će cijene koje su vrijedile u trenutku plaćanja vrijediti i do isporuke plaćene robe.

Cijene su u cjeniku navedene bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava sukladno važećim propisima.

Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene EXW (skladište BIO-VERDURA d.o.o.) sukladno Incoterms 2010, utovareno, s tim da u navedenim cijenama nisu uračunati troškovi hitne isporuke ili eventualni troškovi dodatne ambalaže i prijevoza do mjesta po određenju Kupca (ukoliko je isto različito od EXW skladište BIO-VERDURA d.o.o.) Obzirom da isti troškovi spadaju u dodatne troškove koji idu na teret Kupca te će biti posebno obračunati i iskazani. BIO-VERDURA d.o.o. zadržava pravo zahtijevati od Kupca da se dodatni troškovi plate avansno odnosno prije isporuke robe.

Računi BIO-VERDURA d.o.o. dospijevaju na plaćanje u roku kako je naznačeno na samim računima. Sva potraživanja prema Kupcu dospijevaju na naplatu ukoliko je za Kupca podnesen zahtjev za otvaranje stečajnog, predstečajnog ili likvidacijskog postupka ili ako određena mjenica koju je BIO-VERDURA d.o.o. primila bude protestirana i/ili zadužnica dospije na naplatu, i to čak i ukoliko su za osiguranje potraživanja izdane mjenice, zadužnice ili druga sredstva osiguranja s kasnijim datumom dospijeća. BIO-VERDURA d.o.o. u tom slučaju može zahtijevati avansno plaćanje. Ugovoreni popusti i bonusi i slično prestaju važiti. Trenutno dospijeće potraživanja nastupa i ukoliko BIO-VERDURA d.o.o. dobije saznanja o nepovoljnom financijskom stanju Kupca.

Obračunsko plaćanje nije moguće osim ukoliko BIO-VERDURA d.o.o. u pisanom obliku izričito pristane na isto. Kupac je ovlašten izvršiti prijeboj isključivo u pogledu tražbina koje nisu osporene od strane BIO-VERDURA d.o.o. ili su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom.

 

4. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

BIO-VERDURA d.o.o. je isključivi vlasnik isporučene robe do trenutka potpune isplate cijene za robu, uključujući kamate i eventualne druge troškove.

Kupac je svo vrijeme do trenutka potpune isplate cijene u obvezi o svom trošku čuvati isporučenu robu pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina i u tu svrhu poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje predmetne robe te se u tom smislu posebice ima brinuti o pravilnom održavanju i skladištenju.

Do trenutka potpune isplate cijene za isporučenu robu, Kupac nije ovlašten istu dalje prodavati, a niti se vjerovnici Kupca mogu namirivati iz iste. Također Kupac isporučenu robu ne može davati u zalog ili pak istu opteretiti na drugi način. Kupac se obvezuje da na zahtjev BIO-VERDURA d.o.o. mora ustupiti sva svoja potraživanja prema svojim kupcima koja proizlaze iz prodaje isporučene robe koja je pod vlasništvom BIO-VERDURA d.o.o.

Ako bilo koja treća osoba pokuša steći robu pod vlasništvom BIO-VERDURA d.o.o. Kupac ih je obvezan obavijestiti o pravu vlasništva u korist pod vlasništvom BIO-VERDURA d.o.o. i bez odlaganja o istome obavijestiti pod vlasništvom BIO-VERDURA d.o.o.

U slučaju kašnjenja u plaćanju od strane Kupca, BIO-VERDURA d.o.o. ima pravo raskinuti Ugovor i o trošku Kupca ponovno preuzeti posjed robe u odnosu na koju je pravo vlasništva bilo pridržano. Ukoliko BIO-VERDURA d.o.o. zatraži povrat robe te Kupac propusti u ostavljenom roku vratiti robu iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se predmetna roba vrati oštećena, Kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat robe sukladno ovim Općim uvjetima u obvezi platiti i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe, kao i naknaditi svu drugu štetu.

 

5. ISPORUKA ROBE

BIO-VERDURA d.o.o. prodaje robu Kupcu EXW skladište BIO-VERDURA d.o.o., sukladno Incoterms 2010, natovarenu na transportno sredstvo. BIO-VERDURA d.o.o. može o trošku Kupca organizirati transport robe do željenog mjesta ako je to posebno dogovoreno.

 

Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 3 radna dana EXW skladište BIO-VERDURA d.o.o., ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši BIO-VERDURA d.o.o. ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik Kupca.         Rokovi i datumi isporuke koje BIO-VERDURA d.o.o. ponudi nisu obvezujući, osim ako isto nije ugovoreno pisanim putem.           

Djelomične isporuke su dopuštene. Predaja robe prijevozniku ili špediteru smatra se predajom robe Kupcu. Ako roba bude spremna za prijevoz, a prijevoz ili transfer budu odgođeni iz razloga koji ne podliježu odgovornosti BIO-VERDURA d.o.o., rizik prelazi na Kupca u trenutku kada istekne rok za preuzimanje robe (3 radna dana od izdavanja obavijesti da je roba spremna za otpremu). Šteta ili trošak koji nastanu tijekom dostave koju vrši BIO-VERDURA d.o.o. trebaju se prijaviti bez odlaganja nakon primitka isporuke robe te ih mora potvrditi sam prijevoznik na tovarnom listu.

Viša sila ili druge nepredvidive zapreke na strani BIO-VERDURA d.o.o. ili na strani dobavljača BIO-VERDURA d.o.o. koje mogu ugroziti rok isporuke robe, a nisu prouzročene krivnjom ili grubom nepažnjom BIO-VERDURA d.o.o. ili njihovog dobavljača daju pravo na odgovarajuće produženje roka isporuke, odnosno njegovo pomicanje. Zahtjevi Kupca na ispunjenje Ugovora , naknadu štete i/ili odustajanje od Ugovora u tom su slučaju isključeni i ne mogu se priznati. Ukoliko vrijeme ili rok isporuke budu iz nekih drugih razloga prekoračeni za više od dva tjedna Kupac može nakon ostavljanja dodatnog roka od 5 radnih dana odustati od Ugovora o čemu mora obavijestiti BIO-VERDURA d.o.o. preporučenim pismom. Djelomično kašnjenje isporuke daje Kupcu pravo samo na djelomično odustajanje od Ugovora, pri čemu su daljnji zahtjevi Kupca isključeni.

 

6. PRIGOVORI I JAMSTVA

Kupac je obvezan o eventualno uočenim nedostatcima robe bilo koje vrste neodložno, a najkasnije u roku od 8 dana nakon preuzimanja robe, te prije njenog korištenja, pismeno obavijestiti BIO-VERDURA d.o.o. uz točan prikaz nedostataka. Isto vrijedi za netočnu ili nedostatnu isporuku. Kasnije utvrđeni nedostatci također se moraju prijaviti u roku od 8 dana, ukoliko su utvrđeni unutar jamstvenog roka. Propusti li Kupac pisanim putem u navedenim rokovima reklamirati robu, ima se smatrati da Kupac nema prigovora i da je roba prihvaćena.

Prigovori skrivenih nedostataka (mana) rješavaju se prema Zakonu o obveznim odnosima i Kupac mora obavijestiti BIO-VERDURA d.o.o. jednako kao i u prethodnom slučaju.       

BIO-VERDURA d.o.o. daje Kupcu jamstvo za kvalitetu robe u jednakom opsegu kakav je BIO-VERDURA d.o.o. dobila od svog dobavljača.    Jamstvo se ne odnosi na dijelove koji podliježu prirodnom trošenju. BIO-VERDURA d.o.o. ne jamči za robu ukoliko je roba bila prerađivana, upotrebljavana ili na bilo koji način promijenjena od strane Kupca odnosno trećih osoba kojima je Kupac prepustio robu te se u tom slučaju bilo koji prigovor u pogledu nedostataka (mana) robe neće smatrati opravdanim.

U svim slučajevima dokazanih i od strane BIO-VERDURA d.o.o. prihvaćenih šteta i nedostataka na isporučenoj robi BIO-VERDURA d.o.o. će besplatno zamijeniti robu sa utvrđenim nedostatkom. BIO-VERDURA d.o.o. ima pravo prema svome izboru isporučiti drugi predmet isporuke ili vratiti Kupcu plaćeno sve uz prethodni povrat predmeta isporuke s nedostatkom. Izvan toga isključena su sva ostala potraživanja po osnovi jamstva ili naknade štete, naročito za štete trećim osobama ili štete nastale na drugim predmetima, kao i potraživanja za naknadu izgubljene zarade ili dobiti. Odgovornost BIO-VERDURA d.o.o. ograničena je naknadom koja je plaćena za robu sa nedostatkom.

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Strane će pokušati rješavati sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno. Za rješavanje sporova, koje strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu. Za rješavanje sporova mjerodavni su zakoni Republike Hrvatske. Konvencija o međunarodnoj prodaji robe UN-a se ne primjenjuje.

 

Ništa sadržano u ovom članku ne ograničava pravo BIO-VERDURA d.o.o. da po vlastitom izboru pokrene postupak protiv Kupca pred sudom koji je mjesno nadležan za Kupca.

Ako pojedine odredbe ovih Općih uvjeta nisu do kraja pravno utemeljene, te odredbe neće se primjenjivati, već će se umjesto njih primjenjivati zakonske odredbe koje im najbliže odgovaraju. Ostale odredbe ovih Općih uvjeta ostaju na snazi.

 

Sve informacije vezane uz poslovni odnos BIO-VERDURA d.o.o. i Kupca smatraju se poslovnom tajnom i ne smiju se dostavljati trećoj strani. Povreda ove obveze predstavlja razlog za raskid ugovornog odnosa i naknadu nastale štete.

TOP